Projekty UE

Sedna-Med Mateusz Malinowski w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

nr RPSL.08.03.02-24-00H5/19 pn. „Krok w przód- skuteczna rehabilitacja to twoja przyszłość.

 

Cel główny projektu:

zwiększenie możliwości skorzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych, zdrowotnych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania ich stanu zdrowia oraz wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Projekt zakłada przeprowadzenie Indywidualnego Planu Rehabilitacyjnego oraz edukację pacjentów prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę z zakresu profilaktyki wtórnej chorób przewlekłych układu kostno-stawowego i mięśniowego

 

Wartość projektu 900 618,75 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 765 525,93 zł.

 

 

 

Sedna-Med Mateusz Malinowski w okresie od 1 września 2019r. do 28 listopada 2020r. realizuje projekt  RPSL.09.02.06-24-053B/18 pn. „Domowy Ośrodek Rehabilitacji Środowiskowej – indywidualny program leczenia rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych konkurs.

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług medycznych dostosowanych do osób niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie skutecznych przedsięwzięć nastawionych na deinstytucjonalizację usług zdrowotnych. Działanie jest ukierunkowane na koordynację usług medycznych w lokalnym

środowisku oraz zapewnienie szeroko rozumianej rehabilitacji w warunkach domowych prowadzonej przez wykwalifikowany

personel, również w godz. popołudniowych i wieczornych a także w soboty i niedziele. Projektem w okresie od 1.09.2019 do 28.11.2020 zostanie objętych 36 os. niesamodzielnych, w tym os. powyżej 65rż. W ramach projektu zostanie również zapewnione wsparcie dla osób z ich otoczenia.

 

Planowane efekty: W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania na poziome lokalnej społeczności z usług zdrowotnych.  Projekt zakłada dostosowanie oferty usług zdrowotnych do potrzeb tej grupy, poprawę̨funkcjonowania w rodzinie/ środowisku lokalnym oraz zapobiegnie umieszczaniu osób w instytucjach. Proponowane w ramach projektu wsparcie prowadzi do: zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w tym świadczonych w społeczności lokalnej (świadczone jest poza opieką instytucjonalną), zmniejszenia wykluczenia z racji zagrożenia ubóstwem.

 

Po zakończeniu realizacji projektu przewiduje się dalsze wsparcie usług świadczonych w ramach usług społecznych poprzez wsparcie 10 specjalistów tj. koordynatora usług medycznych, psychologa, kardiologa, fizjoterapeutów i neurologa.

 

Wartość projektu: 421 315,08 zł

Dofinansowanie ze środków UE:  358 117,81 zł